เอกสารการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูวัชราภรณ์ เพ็งสุข

วิถีชีวิตของความเป็นครู ในความเป็นระบบระเบียบของการปฏิบัติหน้าที่งานการสอน เริ่มตั้งแต่การวางแผนงานการสอน การลงมือปฏิบัติ การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน จนสุดท้ายคือการประเมินผลผู้เรียนและการประเมินการสอนของตน จนออกมาเป็นเอกสารการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่มีคุณค่าและคุณภาพ เพราะทุกสิ่งอย่าง ทุกศาสตร์และทุกอาชีพ หากใช้หัวใจอย่างแท้จริง จะส่งผลถึงความสำเร็จที่พึงปรารถนา แม้จะต้องปรับปรุงแก้ไขอีกสักกี่ครั้งก็ตาม……ครูวัชราภรณ์ เพ็งสุข

http://online.anyflip.com/xacot/ruzv/mobile/index.html