ค20220 คณิตศาสตร์กับไมโครบิต (ม.2)

  ค20220 คณิตศาสตร์กับไมโครบิต  

 คำอธิบายรายวิชา 

 • รายวิชา: ค20220 คณิตศาสตร์กับไมโครบิต
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ เวลาเรียน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต
 • อัตราคะแนน
  • คะแนนเก็บ : 60
  • คะแนนกลางภาค : 20
  • คะแนนปลายภาค : 20
 • คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

 

 • บทที่ 1 รู้จักไมโครบิต
 • บทที่ 2 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
 • บทที่ 3
 • บทที่ 4 ต่อยอดการเรียนรู้