(ร่าง) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานืหลักสูตรกำหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency)

คำอธิบายแผนภาพ

(ร่าง) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรกำหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ไว้ ๕ ประการ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาความสามารถที่จำเป็นของผู้เรียนต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคต ได้แก่

๑. สมรรถนะการจัดการตนเอง

๒. สมรรถนะการสื่อสาร

๓. สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม

๔. สมรรถนะการคิดขั้นสูง และ

๕. สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

สมรรถนะทั้ง ๕ ด้าน จะได้รับการพัฒนาผ่านขอบข่ายการเรียนรู้ (Learning Area) ๕ ด้าน เพื่อบูรณาการหัวข้อการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและแสดงความสามารถผ่านมุมมองต่าง ๆ ได้แก่

๑. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านสุขภาวะกายและจิต

๒. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

๓. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านโลกของงานและการประกอบอาชีพ

๔. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ

๕. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านสังคมและความเป็นมนุษย์

ทั้งสมรรถนะและขอบข่ายการเรียนรู้ถูกออกแบบและพัฒนาบนรากฐานสุขภาวะ (WelL being Foundation) ๔ ด้าน ซึ่งสถานศึกษาจะต้องสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม และกลไกการบริหารสถานศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนา ได้แก่

๑. รากฐานด้านสุขภาพกายและจิต

๒. รากฐานด้านสังคมและ อารมณ์

๓. รากฐานด้านความฉลาดรู้ (Literacy, Numeracy, Digital Literacy) และ

๔. รากฐานด้านคุณธรมและจริยธรรม

การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะและรากฐานสำคัญ ผ่านขอบข่ายการเรียนรู้ เพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญ คือ มาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปแบบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่

๑. การเป็นผู้เรียนรู้

๒. การเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ

๓. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง