EducationNews

สพฐ.แจ้งสถานศึกษาทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบทั่วประเทศ

           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ให้สถานศึกษาทุกแห่งทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบทั่วประเทศ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

           แต่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการด้านสาธารณสุข 5 ข้อ ส่วนการจัดกิจกรรมรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เช่น การประชุม การจัดกิจกรรมรื่นเริง หรือการละเล่นที่มีคนจำนวนมากในสถานศึกษา ควรงดเว้น หรือหากจำเป็นต้องจัด ให้ประสานสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้บ้าน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการเฝ้าระวังในพื้นที่ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

https://moe360blog.files.wordpress.com/2020/08/s__15015962.jpg

ศบค.อนุญาตให้ผ่อนคลายกิจการ 3 กิจกรรมที่สำคัญ 3 ประเด็น เริ่ม 13 ส.ค ดังนี้

1) ทดลองเปิดสถานศึกษาทั่วประเทศให้มีการเรียนการสอนได้ตามปกติ เป็นไปตามความสมัครใจและตามความเหมาะสมของระบบการศึกษาในแต่ละแห่ง

2) ขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำ สามารถมีจำนวนผู้โดยสารได้เต็มตามความจุมาตรฐานของพาหนะ

3) การแข่งขันกีฬากลางแจ้งหรือในร่ม สามารถมีผู้เข้าชมได้ แต่ต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าชม

ที่มา:

          ศธ.360 องศา. (2563). สพฐ.แจ้งสถานศึกษาทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบทั่วประเทศ. สืบค้นเมื่อ 11 สิงหาคม 2563. จาก https://moe360.blog/2020/08/11/14371/.

          ศูนย์ข้อมูล COVID-19. (2563). ศบค.อนุญาตให้ผ่อนคลายกิจการ 3 กิจกรรมที่สำคัญ 3 ประเด็น เริ่ม 13 ส.ค. สืบค้นเมื่อ 11 สิงหาคม 2563. จาก https://www.facebook.com/informationcovid19/posts/171989957752670