คุรุสภาจังหวัดร้อยเอ็ด | ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 ทุกท่าน

Download

ที่มา:

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด . (2563). ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563. สืบค้นเมื่อ 16 กรกฎาคม 2563. จาก  http://www.roietpeo.go.th/index.php/ข่าวคุรุสภาร้อยเอ็ด/387-ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา-ประจำปี-2563.html.