โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ EVANA

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Evana

ในการจัดการเรียนการสอนนั้นจะต้องมีการวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่บนพื้นฐาน 2 ประการคือ การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน  และเพื่อตัดสินผลการเรียน ซึ่งก็คือการทดสอบในรูปแบบต่าง ๆ นั่นเอง หนึ่งในวิธีที่ใช้วัดผลการเรียนของนักเรียนก็คือ การสอบโดยใช้ข้อสอบแบบต่าง ๆ ทั้งแบบปรนัย และอัตนัย แล้วทีนี้เราจะทราบได้อย่างไรว่าข้อสอบของเราได้ยากหรือง่าย ข้อใดเหมาะที่จะนำไปใช้ ก็จะมีการการวิเคราะห์ข้อสอบ

การวิเคราะห์ข้อสอบ มี 2 แบบ คือ

  1. การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ : เพื่อดูคุณสมบัติของข้อสอบแต่ละข้อในด้านต่าง ๆ คือ ระดับความยาก (Level of difficulty หรือ p ) อำนาจจำแนก (Power of discrimination หรือ r )  และประสิทธิภาพของตัวเลือกตัวลวง
  2. การวิเคราะห์ข้อสอบทั้งฉบับ : เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด (ข้อสอบ)

โปรแกรม Evana เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบตามแนวทฤษฎีดั้งเดิม (Classical Test Theory) ด้วยเทคนิค 25 % คำนวณด้วยสูตรอย่างง่าย และเทคนิค 27 % จากตารางของจุงห์เตฟานจะให้ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความยากมาตรฐาน ตลอดจนค่าความเชื่อมั่น และสถิติพื้นฐานต่าง ๆ นอกจากนี้ยังแปลความหมายแต่ละข้อแต่ละตัวเลือกให้อีกด้วย ซึ่งพัฒนาโดยอาจารย์ภคนันต์ ทองคำ จากโรงเรียนปรินสรอยส์วิทยาลัย เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบที่ใช้บนวินโดส์ สามารถใช้งานง่าย มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบเหมาะสำหรับครูที่ไม่มีพื้นความรู้ทางคอมพิวเตอร์หรือสถิติมาก วิเคราะห์ข้อสอบไม่เกิน 250 ข้อ และแบบทดสอบเลือกตอบแบบตอบถูกให้ 1 ตอบผิดให้ 0 ไม่เกิน 9 ตัวเลือก

ดาวน์โหลด: โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ EVANA

 

ดาวน์โหลด: คู่มือการใช้

 

ที่มา:

  • ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. (ม.ป.ป.). คู่มืออธิบายการพิจารณาผลแต่ละรายงานของการวิเคราะห์ข้อสอบ (แบบย่อ). สืบค้นเมื่อ 23 ตุลาคม 2562. จาก https://ces.wu.ac.th/registrar/scoreservice/File/ฝึกวิเคราะห์ข้อสอบ%20(ปรับ).doc.
  • โรงเรียนสิงห์สมุทร. (2560). ดาวน์โหลด: โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ EVANA. สืบค้นเมื่อ 23 ตุลาคม 2562. จาก https://singsamut.ac.th/archives/1125.
  • อ.น้ำ. (2556). EVANA. สืบค้นเมื่อ 23 ตุลาคม 2562. จาก https://sites.google.com/site/krunarm/home/4113601-porkaerm-prayukt-dan-sthiti-laea-wicay/kickrrm-kar-reiyn-ru/evana
  • ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. (2561). การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม EVANA. สืบค้นเมื่อ 23 ตุลาคม 2562. จาก http://www.watpon.in.th/journal/evana.pdf.