ThaiMOOC | การออกแบบ Infographic|Infographic Design

การออกแบบ Infographic|Infographic Design

Course: Number swu011
Classes Start:  Oct 2, 2019
Estimated Effort: 1 ชัวโมง/สัปดาห์

 

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย 

  • รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)”
            การศึกษา ภาพกับการสื่อสาร ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ รูปแบบของ Infographic ตัวอย่าง Infographic ที่น่าสนใจ เนื้อหาที่ใช้ในการสร้าง Infographic และเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการสร้าง รวมถึงการออกแบบ และการฝึกปฏิบัติในการสร้าง Infographic ด้วยเครื่องมือแบบออนไลนืและออฟไลน์

  • LO1 : เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย และการนำ Infographic ไปใช้งาน
  • LO2 : เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของ Infographic
  • LO3 : เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเตรียมเนื้อหาที่ใช้ในการสร้าง Infographic ได้
  • LO4 : เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการสร้าง Infographic และเตรียมทรัพยากรใช้ในการสร้าง Infographic ได้
  • LO5 : เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้าง Infographic ด้วยเครื่องมือแบบออนไลน์และออฟไลน์ ได้

  • นิสิต/นักศึกษาครู ครู/อาจารย์ นักการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

  1. การประเมินผลหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน (Summative Assessment) วัดจากการทําแบบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างน้อย 70%
  2. การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียนได้คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตรให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้เรียนจึงควรเข้าเรียนและทํากิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกโมดูลการเรียนรู้
Course Staff Image #1

อาจารย์ ดร. นิพาดา ไตรรัตน์

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Course Staff Image #2

อาจารย์ ดร. รัฐพล ประดับเวทย์

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยสอนและดูแลระบบ

Course Staff Image
#3

นางสาววรมณ ช่อไม้ทอง

นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

 

ที่มา: 

  • Thaimooc.org. (2562). การออกแบบ Infographic|Infographic Design. สืบค้นเมื่อ 13 ตุลาคม 2562. จาก https://thaimooc.org/courses/course-v1:SWU-MOOC+swu011+T2_2018/about.