5 ทักษะที่ได้จากการเรียน “เขียนโปรแกรม”

1.คิดอย่างมีหลักการ 

  • การเขียนโปรแกรมจำเป็นต้องคิดเชิงวิเคราะห์ จากนั้นจึงต้องเรียงลำดับกระบวนการอย่างมีหลักการมีเหตุผลโดยอาศัยความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

 

2.ทำงานเป็นระบบ 

  • เนื่องจากการเขียนโปรแกรม เป็นงานที่ต้องการการทำงานที่เป็นขั้นเป็นตอน ข้ามขั้นตอนใดไป อาจทำให้งานนั้นเกิด Bug หรือ error ได้การทำงานจึงต้องทำให้เป็นระบบ ในทุกๆส่วนของการเขียนโปรแกรมเราต้องทำงานเป็นระบบ

 

3.กล้าที่จะลองผิดลองถูก 

  • ในการเขียนโปรแกรมแต่ละครั้ง บางครั้งโจทย์ที่เหมือนกันจะมีวิธีการคิดได้หลายอย่าง เพื่อให้ได้คำตอบตัวกัน สิ่งที่เราคิดว่าถูก เมื่อนำไปเขียนในโปรแกรม ก็อาจจะผิดได้ ก่อนที่จะได้โปรแกรมอย่างง่ายแต่ละครั้งจึงต้องทำการลองผิดลองถูกหลายครั้งจนกว่าจะได้โปรแกรมที่เราต้องการ

 

4.มีความคิดสร้างสรรค์

  • การเขียนโปรแกรมนั้น ช่วยส่งเสริมให้เรามีความคิดสร้างสรรค์อย่างมากมาย เนื่องจากต้องจินตนาการอยู่ตลอดว่าอยากให้โปรแกรมออกมาเป็นอย่างไร เมื่อเขียนโปรแกรมหนึ่งสำเร็จอาจเพื่อนำมาใช้งานก็จะพัฒนาโปรแกรมนั้นให้ใช้ง่ายขึ้น และตอบสนองกับ user ได้มากยิ่งขึ้นไปอีก

 

5.รอบคอบ

  • การเขียนโปรแกรมให้สำเร็จให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ โดยไม่เกิดข้อผิดพลาดจะต้องมีการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนของการทำงานว่าจะไม่เกิดข้อผิดพลาดหรือกรณีผิดพลาด ทำให้ฝึกความมีระเบียบในการคิด และความรอบคอบ

 

 

ที่มา: 

  • Codekids เพราะทุกการเรียนรู้สามารถโค้ดดิ้งได้. (2562). 5 ทักษะเรียน “เขียนโปรแกรม” ช่วยฝึกอะไรให้เด็กบ้าง ?. สืบค้นเมื่อ 3 สิงหาคม 2562. จาก https://www.facebook.com/codekidsTH/posts/1171873602999929.