คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา – ครม.ประยุทธ์

ด่วน รัฐบาลเผยแพร่คำแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ชูนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง เร่งแก้ปัญหาปากท้อง เดินหน้าปฏิรูปประเทศ

สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ออกหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภา ความว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน 2562 และ 10 กรกฏาคม 2562 ตามลำดับนั้น

บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้กำหนดวันที่พร้อมมจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

คณะรัฐมนตรีจึงขอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาลจะดำเนินการ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับ คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา ซึ่งรายละเอียดของนโยบายรัฐบาล มีนโยบายหลัก 12 ข้อ และนโยบายเร่งด่วนอีก 12 ข้อ ได้แก่

 • นโยบายหลัก 12 ด้าน
  1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
  2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
  3. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
  4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
  5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
  6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
  7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
  8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
  9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
  10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
  11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
  12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

 

 • นโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน
  1. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน
  2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
  3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
  4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
  5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
  6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
  7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
  8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ
  9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
  10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
  11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
  12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

[pdf-embedder url=”http://www.jaturapad.com/wp-content/uploads/2019/07/คำแถลงนโยบาย.pdf”]

ที่มา: 

 • คมชัดลึกออนไลน์. (2562). เปิดคำแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฎาคม 2562. จาก https://www.komchadluek.net/news/politic/380462.