TCAS PORTFOLIO | Portfolio 10 หน้า ควรมีอะไรบ้าง

ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ขอความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้กำหนดจำนวนหน้า Portfolio ของผู้สมัครอยู่ที่ไม่เกิน 10 หน้า  (แบบไม่รวมหน้าปก) โดยที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดรายละเอียดใน 10 หน้านั้นว่ามีอะไรได้บ้าง หรือในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยจะไม่กำหนดจำนวนหน้าของ Portfolio เลยก็สามารถทำได้

Portfolio 10 หน้า ควรมีอะไรบ้าง

 • หน้าที่ 0 | หน้าปก (ไม่นับรวมใน 10 หน้า)

 • หน้าที่ 1 | ประวัติส่วนตัว หรือแนะนำตัว

 • หน้าที่ 2 | ประวัติการศึกษา

 • หน้าที่ 3 | เหตุผลที่เลือกเรียนในคณะ/สาขา

 • หน้าที่ 4 – 7 | รางวัล ผลงาน และเกียรติบัตร

 • หน้าที่ 8 – 10 | กิจกรรม

แล้วจะเตรียม Portfolio อย่างไรดี ในเมื่อยังไม่รู้ว่ามหาวิทยาลัยจะให้มีอะไรบ้าง  ดังนั้น TCAS PORTFOLIO จึงได้พาน้องๆ ไปเตรียม สิ่งที่สามารถทำเตรียมไว้ได้ แม้ไม่รู้ว่ามหาวิทยาลัยจะกำหนดรายละเอียดของ Portfolio อย่างไร

หมายเหตุ 

 • ถ้ามหาวิทยาลัยกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ให้ปรับตามที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด

ควรเตรียม Portfolio อย่างไร

 1. เตรียมส่วนสำคัญของ Portfolio
  • เตรียมส่วนสำคัญที่คาดว่าจะได้ใช้แน่นอนไว้ก่อน ส่วนไหนไม่ตรงตามมหาวิทยาลัยกำหนด ค่อยทำเพิ่มเติมทีหลัง
 1. เตรียม Portfolio รูปแบบเต็ม
  • เตรียม Portfolio ในแบบของเราไว้ก่อนได้เลย หากศึกษารายละเอียดระเบียบการแล้วมหาวิทยาลัยกำหนดรายละเอียดของ Portfolio มาให้ด้วย ก็ปรับเนื้อหาให้ตรงตามที่กำหนด

 

ส่วนสำคัญของ Portfolio

 

 • หน้าปก
  • ตามที่ ทปอ. ได้แจ้งไว้ หน้าปกจะไม่นับเป็น 1 ใน 10 หน้าที่มหาวิทยาลัยจะกำหนด
  • ทำให้ดูโดดเด่น ดึงความสนใจ
  • เห็นแล้วรู้ว่าจะสมัครคณะอะไร
  • มีรายละเอียดครบถ้วน ชื่อ-สกุล / โรงเรียน / คณะ / สาขา / มหาวิทยาลัยที่ยื่น

 

 • ประวัติส่วนตัว (Resume)
  • มีข้อมูลพื้นฐานครบถ้วน
  • เน้นความสามารถพิเศษ ทักษะที่เอื้อต่อการเรียนในคณะที่ยื่น งานอดิเรก
  •  รูปภาพที่ชัดเจน

 

 • ประวัติการศึกษา
  • โรงเรียนที่จบมาในแต่ละระดับชั้น อาจแยกแค่ ม.ต้น ม.ปลาย ก็ได้
  • ผลการศึกษา หรือเกรดเฉลี่ย (GPAX)

 

 • เหตุผลที่เลือกเรียนในคณะ/สาขานี้
  • เขียนเป็นเรียงความแบบย่อ
  • ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4
  • เน้นแสดงถึงความตั้งใจ และทัศนคติที่ดีต่อคณะ
  • บางโครงการจะกำหนดหัวข้อมาให้ด้วย ศึกษาได้จากระเบียบการ

 

 • กิจกรรม รางวัล ผลงาน และเกียรติบัตร
  • เน้นผลงานที่โดดเด่น ได้รับรางวัล
  • ถ้ามีเยอะ คัดเฉพาะที่โดดเด่น ไม่จำเป็นต้องใส่ทั้งหมด
  • ถ้าคัดเฉพาะที่เกี่ยวกับคณะที่สมัครได้จะดีมาก

ที่มา: 

 • TCAS PORTFOLIO. (2562). Portfolio 10 หน้า ควรมีอะไรบ้าง. สืบค้นเมื่อ 21 กรกฎาคม 2562. จาก https://www.tcasportfolio.com/content/46.