ThaiMOOC | โมชั่นกราฟิกพื้นฐาน (Foundation of Motion Graphic)

โมชั่นกราฟิกพื้นฐาน (Foundation of Motion Graphic)

 • Course Number : kmitl011
 • Classes Start : Jul 19, 2019
 • Classes End : Aug 20, 2019
 • Estimated Effort : 1 Hours/Week

คำอธิบายรายวิชา

 • ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานโมชั่นกราฟิกในสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น วิดีโอ โฆษณา พรีเซนต์เทชั่น รายการโทรทัศน์ เป็นต้น เพื่อสร้างรูปแบบการนำเสนอให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมและเครื่องมือพื้นฐานต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานโมชั่นกราฟิก ไม่ว่าจะเป็น การเตรียมอาร์ทเวิร์ค การตั้งค่าพื้นที่การทำงาน การขยับชิ้นงาน (Animate) การใช้เทคนิคและลูกเล่นต่าง ๆ เพื่อสร้างความน่าสนใจ การทำงานกับไฟล์เสียง และการส่งออกผลงานในรูปแบบไฟล์ชนิดต่าง ๆได้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

 • จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมง จำนวนชั่วโมงสื่อวิดีทัศน์ 2 ชั่วโมง 6 นาที

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการของโมชั่นกราฟิกและเตรียมอาร์ทเวิร์คเพื่อนำไปสร้างชิ้นงานโมชั่นกราฟิกได้
 2. ผู้เรียนสามารถตั้งค่าพื้นที่การทำงานของโปรแกรม Adobe After Effect และสร้างวัตถุพื้นฐานได้
 3. ผู้เรียนสามารถขยับชิ้นงานด้วยคำสั่งพื้นฐานในโปรแกรม Adobe After Effect ได้
 4. ผู้เรียนสามารถใส่เทคนิคพิเศษเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้ชิ้นงานได้
 5. ผู้เรียนสามารถจัดการและส่งออกผลงานในรูปแบบที่เหมาะสมได้

คุณสมบัติผู้เรียน

 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจในงานด้านโมชั่นกราฟิก หรือนักออกแบบกราฟิกที่ต้องการต่อยอด ผลงานของตนเอง

ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน

 • กราฟิกดีไซน์พื้นฐาน (การใช้โปรแกรมออกแบบกราฟิก)

เกณฑ์การวัดผล

 • เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
 • ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.กุลชัย กุลตวนิช
ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ดร.รัตตมา รัตนวงศา
ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณอัครพงศ์ ด้วงพิบูลย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านโมชั่นกราฟิก
ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ช่องทางการติดต่อ

 • ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน : thaimoockmitl@gmail.com

ที่มา: 

 • Thaimooc.org. (2562). โมชั่นกราฟิกพื้นฐาน (Foundation of Motion Graphic). สืบค้นเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562. จาก https://thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL-MOOC+kmitl011+2019_T1/about.