ThaiMOOC | การออกแบบ Infographic | Infographic Design

การออกแบบ Infographic|Infographic Design

 • Course Number : swu011
 • Classes Start : Dec 26, 2018
 • Estimated Effort : 1 ชัวโมง/สัปดาห์

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

 • รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)”

การศึกษา ภาพกับการสื่อสาร ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ รูปแบบของ Infographic ตัวอย่าง Infographic ที่น่าสนใจ เนื้อหาที่ใช้ในการสร้าง Infographic และเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการสร้าง รวมถึงการออกแบบ และการฝึกปฏิบัติในการสร้าง Infographic ด้วยเครื่องมือแบบออนไลนืและออฟไลน์

 • LO1 : เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย และการนำ Infographic ไปใช้งาน
 • LO2 : เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของ Infographic
 • LO3 : เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเตรียมเนื้อหาที่ใช้ในการสร้าง Infographic ได้
 • LO4 : เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการสร้าง Infographic และเตรียมทรัพยากรใช้ในการสร้าง Infographic ได้
 • LO5 : เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้าง Infographic ด้วยเครื่องมือแบบออนไลน์และออฟไลน์ ได้

 • นิสิต/นักศึกษาครู ครู/อาจารย์ นักการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

 1. การประเมินผลหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน (Summative Assessment) วัดจากการทําแบบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างน้อย 70%
 2. การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียนได้คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตรให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้เรียนจึงควรเข้าเรียนและทํากิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกโมดูลการเรียนรู้

Course Staff Image #1
อาจารย์ ดร. นิพาดา ไตรรัตน์

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

Course Staff Image #2
อาจารย์ ดร. รัฐพล ประดับเวทย์

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ผู้ช่วยสอนและดูแลระบบ
Course Staff Image #3
  นางสาววรมณ ช่อไม้ทอง

นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำแนะนำสำหรับผู้เรียน

ผู้เรียนควรมีอุปกรณ์ต่าง ๆ (Devices) อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน โดยอุปกรณ์ต่างๆ จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet) มีเว็บเบราเซอร์ (Web Browser) และต้องติดตั้งโปรแกรมใช้ในการเรียนรายวิชา Infographic ด้วยอย่างเช่น โปรแกรม powerpoint

 

ที่มา: 

 • Thaimooc.org. (2562). การออกแบบ Infographic|Infographic Design. สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562. จาก https://thaimooc.org/courses/course-v1:SWU-MOOC+swu011+T2_2018/about.