โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9) และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 4)

ตามที่ สพฐ. ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ประชาสัมพันธ์ไปยัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9) และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 4)
โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ แนบมาพร้อมนี้… และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามคลิปวิดีโอตามลิงค์ยย https://bit.ly/2Lp9zrs

  • ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download
  • ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download
  • ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download
  • ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download
  • ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download
  • ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download

ที่มา:

  • บรรเจอดพร สู่แสนสุข. (2562). 273. โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9) และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 4). ค้นเมื่อ 2 กรกฎาคม 2562. จาก https://www.vitheebuddha.com/main.php?url=news_view&id=1371&cat=F.