ดาวน์โหลด พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ภาพพระราชทาน)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จำนวน 20 พระรูป

เพื่อมอบให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป สำหรับเชิญพระฉายาลักษณ์ไปเผยแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ด้วยความจงรักภักดี

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดพระฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th หรือ

ดาวน์โหลดที่นี่

ที่มา:

  • กรมประชาสัมพันธ์. (2562). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จำนวน ๒๐ พระรูป. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2562. จาก https://phralan.in.th/coronation/hilightdetail.php?id=757.
  • ภาพประกอบ: https://phralan.in.th//coronation/images/upload/images/S__350937090(1).jpg.