ดาวน์โหลด วิทยานิพนธ์ของ “คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

เพจ “คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย – CUIR” เผยแพร่ วิทยานิพนธ์ของ “คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดได้ ซึ่งต้องขอขอบคุณทางเพจฯ และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เอื้อเฟื้อองค์ความรู้ในครั้งนี้

วิทยานิพนธ์ของ “คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” แบ่งออกเป็นศาสตร์ต่างๆ ทั้งด้านครุศาสตร์ และการศึกษา เช่น บริหารการศึกษา อุดมศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา วิจัยการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา หลักสูตรและการสอน การศึกษาวิทยาศาสตร์ การศึกษาคณิตศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ การสอนภาษาไทย การสอนสังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร พัฒนศึกษา และจิตวิทยาการศึกษา สามารถดาวน์โหลดไฟล์วิทยานิพนธ์ของคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ คลิกเลยที่ URL ของสาขานั้นๆ

 • สาขาวิชาบริหารการศึกษา วิทยานิพนธ์ภาษาไทย (จำนวน 1,391 ชื่อ) URL : http://bit.ly/CUIRTheEduAdminth
 • สาขาวิชาอุดมศึกษา วิทยานิพนธ์ภาษาไทย (จำนวน 463 ชื่อ) URL : http://bit.ly/CUIRTheHigherEduth
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยานิพนธ์ภาษาไทย (จำนวน 191 ชื่อ) URL : http://bit.ly/CUIRTheEarlyChildhoodth
 • สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิทยานิพนธ์ภาษาไทย (จำนวน 141 ชื่อ) URL : http://bit.ly/CUIRTheHealthPhysicEdth
  • ***สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรเก่า ปี 2513 – 2554) วิทยานิพนธ์ภาษาไทย (จำนวน 862 ชื่อ) URL: http://bit.ly/CUIRThePhysicalEdth
  • ***สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตรเก่า ปี 2526 – 2553) วิทยานิพนธ์ภาษาไทย (จำนวน 58 ชื่อ) URL : http://bit.ly/CUIRTheHealthEduth
 • สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยานิพนธ์ภาษาไทย (จำนวน 130 ชื่อ) URL : http://bit.ly/CUIRTheMathEduth
 • สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ วิทยานิพนธ์ภาษาไทย (จำนวน 132 ชื่อ) URL : http://bit.ly/CUIRTheScienceEduth
 • สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยานิพนธ์ภาษาไทย (จำนวน 59 ชื่อ) URL : http://bit.ly/CUIRTheThaiTeachingth
 • สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยานิพนธ์ภาษาไทย (จำนวน 58 ชื่อ) URL : http://bit.ly/CUIRTheSocialEduTeachingth
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยานิพนธ์ภาษาไทย (จำนวน 166 ชื่อ) URL : http://bit.ly/CUIRTheCurriculumInstructionth
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา วิทยานิพนธ์ภาษาไทย (จำนวน 196 ชื่อ) URL : http://bit.ly/CUIRTheEduTechCommuth
  • ***สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา (หลักสูตรเก่า ปี 2506 – 2554) วิทยานิพนธ์ภาษาไทย (จำนวน 790 ชื่อ) URL: http://bit.ly/CUIRAudioVisualCommuth
 • สาขาวิชาศิลปศึกษา วิทยานิพนธ์ภาษาไทย (จำนวน 266 ชื่อ) URL : http://bit.ly/CUIRTheArtEduth
 • สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยานิพนธ์ภาษาไทย (จำนวน 65 ชื่อ) URL : http://bit.ly/CUIRTheMusicEdth
 • สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร วิทยานิพนธ์ภาษาไทย (จำนวน 131 ชื่อ) URL : http://bit.ly/CUIRTheSupervisionCurDevth
 • สาขาวิชาพัฒนศึกษา วิทยานิพนธ์ภาษาไทย (จำนวน 157 ชื่อ) URL : http://bit.ly/CUIRTheDevEduth
 • สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน วิทยานิพนธ์ภาษาไทย (จำนวน 314 ชื่อ) URL : http://bit.ly/CUIRTheNonFormalEduth
  • ***สาขาวิชาการศึกษานอกโรงเรียน (หลักสูตรเก่า ปี 2529 – 2539) วิทยานิพนธ์ภาษาไทย (จำนวน 56 ชื่อ) URL: http://bit.ly/CUIRTheNonFormalEduoldth
 • สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา วิทยานิพนธ์ภาษาไทย (จำนวน 316 ชื่อ) URL : http://bit.ly/CURTheEduMeasureEvaluateth
 • สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์ภาษาไทย (จำนวน 227 ชื่อ) URL : http://bit.ly/CUIRTheResearchMethodEduth
  • ***สาขาวิชาวิจัยการศึกษา (หลักสูตรเก่า ปี 2511 – 2555) วิทยานิพนธ์ภาษาไทย (จำนวน 1,096 ชื่อ) URL: http://bit.ly/CUIRTheResMethodEduoldth
 • สาขาวิชาสถิติการศึกษา วิทยานิพนธ์ภาษาไทย (จำนวน 46 ชื่อ) URL : http://bit.ly/CUIRTheEduStatisticth
 • สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา วิทยานิพนธ์ภาษาไทย (จำนวน 258 ชื่อ) URL : http://bit.ly/CUIRTheEduPsychologyth
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (English as an International Language) วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ (จำนวน 68 ชื่อ) URL : http://bit.ly/CUIRTheEnglishTeachasForLangen
  • ***สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรเก่า ปี 2541-2546) วิทยานิพนธ์ภาษาไทย (จำนวน 19 ชื่อ) URL : http://bit.ly/CUIRTheEnglishTeachingAsForLangoldth
  • ***สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรเก่า ปี 2532-2540) วิทยานิพนธ์ภาษาไทย (จำนวน 10 ชื่อ) URL : http://bit.ly/CUIRTheEngTeachingoldth
 • วิทยานิพนธ์รวมทุกสาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย URL : http://bit.ly/CUIRTheAllEducation
 • เพิ่มเติม รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ และอาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์ฯ  URL : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/24/browse?type=dateissued&sort_by=2&order=DESC&rpp=20&etal=0&submit_browse=Update&fbclid=IwAR2yTatPK0Guw05j7eLN3K_G32m143-pAsmn57vSw4Yt7Sieum8QrtSXHf0

ทั้งนี้วิทยานิพนธ์ทุกสาขาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ท่านสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ผ่านทางเครื่องพิมพ์ได้ ส่วนวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ ปี 2558 ลงมา ไฟล์วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกล็อคการพิมพ์ไว้ ท่านสามารถปลดล็อค (Unlock PDF) การพิมพ์ด้วยตนเองได้ โดยศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.car.chula.ac.th/unlock.php

ที่มา: 

 • คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย – CUIR. (2562). วิทยานิพนธ์ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สืบค้นเมื่อ 4 พฤษภาคม 2562. จาก https://www.facebook.com/CUIR4Thailand/posts/733938760312882.
 • ภาพประกอบ: https://scontent.fkkc3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/51412581_733937593646332_2861874242767552512_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.fkkc3-1.fna&oh=693c71386275eabd7fa29a1159d2a23d&oe=5D34360A.