<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationNews

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ที่มา:

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3. (2565). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3. สืบค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2565. จาก https://roiet3.go.th/2022/11/30/1-3/.