<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationNews

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐานได้กำหนดฏิทินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อบรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้ทันต่อการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานการดำเนินการคัดเลือกกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

 

ที่มา:

  • สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ. (2562). ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5417 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562. สืบค้นเมื่อ 3 กันยายน 2562. จาก https://www.kroobannok.com/87287.